Všeobecné smluvní podmínky
 

pro zájmové kroužky a aktivity pořádané společností EDUmix, z.s, se sídlem Provazníkova 1231/7, 613 00 Brno, IČO: 09172327, provozující činnost pod značkou RYTMIK.

 • Vyplněním elektronické přihlášky, odevzdáním podepsané závazné přihlášky v písemné formě na první lekci kroužku a taktéž zaplacením kurzovného zákonným zástupcem dítěte se dítě považuje za přihlášené do kroužku naší společnosti.
 • Elektronické přihlášky jsou k dispozici na našich webových stránkách www.rytmik-krouzky.cz v sekci Přihláška.
 • Kurzovné za kroužek se hradí bezhotovostně. Platební údaje obdržíte po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky.
 • Příspěvek na kroužek-kurzovné (u některých kroužků včetně materiálu a pomůcek.) za 1. pololetí školního roku musí být zaplacen do 5 dnů od obdržení pokynů k platbě, nejpozději však den před zahájením zájmového kroužku. Za 2. pololetí školního roku musí být příspěvek na kroužek-kurzovné zaplacen do 5 dnů od obdržení výzvy (emailu, popř. SMS) k zaplacení, nejpozději však den před zahájením zájmového kroužku.
 • Závaznou přihlášku (včetně těchto Všeobecných smluvních podmínek) obdržíte emailem před zahájením kroužku. Tuto vyplněnou a podepsanou přihlášku, prosím, odevzdejte našim lektorům nejpozději na první hodině kroužku Vašeho dítěte. Vždy je však nutné dítě napřed přihlásit elektronicky na našich webových stránkách www.rytmik-krouzky.cz, v sekci Přihláška.
 • V případě dodatečného přihlášení je třeba postupovat stejným způsobem popsaným výše a přihlášku odeslat či odevzdat a zaplatit kurzovné před nástupem dítěte do kroužku.
 • Pokud dítě nebude řádně přihlášeno na kroužek, popř. nebude zaplaceno kurzovné, může naše společnost účast dítěte na kroužku odmítnout.
 • Výše příspěvku (kurzovného) závisí na typu kroužku a daném regionu. U některých kroužků může být příspěvek na kroužek (kurzovné) navýšen o pronájem prostor. U některých kroužků cena příspěvku (kurzovného) nezahrnuje náklady na materiál či pomůcek (např. výtvarný materiál, učebnice apod.). Konkrétní cena je vždy uvedena na plakátech a letácích, které najdete ve své MŠ a ZŠ. Taktéž je cena konkrétního kroužku uvedena na našich webových stránkách www.rytmik-krouzky.cz v sekci Přihláška.
 • Všechny ceny jsou uvedeny za jedno školní pololetí.
 • Odesláním přihlášky elektronickou formou nebo odevzdáním podepsané přihlášky v písemné formě a taktéž zaplacením kurzovného stvrzujete, že Vaše dítě, které bude navštěvovat kroužek naší společnosti, je po fyzické a psychické stránce zdrávo. Rodiči tedy není známa žádná skutečnost, která by bránila účasti dítěte na kroužku či pobytu v dětském kolektivu. Prosíme, abyste lektora informovali v případě jakýchkoliv zdravotních omezení Vašeho dítěte, a to i pokud se komplikace vyskytnou v průběhu školního roku. Učiníme maximum proto, aby se i dítě s jakýmkoliv omezením mohlo kroužku účastnit, avšak pokud účasti zabrání zdravotní stav dítěte, má naše společnost možnost účast dítěte na kroužku odmítnout.
 • Pokud dítě vykazuje příznaky akutního respiračního onemocnění, má lektor možnost účast dítěte na kroužku odmítnout.
 • Výuka začíná 2. týden v říjnu. O přesném termínu zahájení kroužku budete informováni prostřednictvím Vaší MŠ či ZŠ, popř. emailem nebo SMS.
 • V každém školním pololetí je garantováno 13 odučených lekcí, tedy 26 lekcí za celý školní rok. V mateřské škole trvá 1 vyučovací hodina 45 minut, v základní škole 60 minut. Výjimku tvoří kroužky, které se konají 1x za 14 dní v délce 1,5 hod (např. Tvorba šperků, Malý zálesák), kdy je garantováno 7 lekcí za pololetí.
 • Na základní škole lekce neprobíhají o státních svátcích a o prázdninách. V mateřských školách taktéž neprobíhají lekce o státních svátcích, avšak o prázdninách probíhají dle dohody s vedením mateřské školy.
 • Absence dítěte nebude nahrazena ani odečtena z ceny kurzovného. Pokud je však dítě dlouhodobě nemocné (minimálně zamešká 4 lekce po sobě), případně má individuálně nařízenou povinnou karanténu, má rodič nárok na vrácení kurzovného za neabsolvované lekce za toto období ponížené o 25% za již vynaložené fixní náklady. V tomto případě je nutno doložit absenci z důvodu nemoci lékařským potvrzením.
 • Pokud je zrušení lekce zapříčiněno lektorem a není zajištěno suplování jiným lektorem, bude hodina nahrazena.
 • Naše společnost může ve výjimečných případech kroužek zrušit, potom bude nabídnut jiný kroužek, případně vráceno kurzovné v plné výši za neodučené lekce.
 • V případě dlouhodobých mimořádných okolností (5 týdnů a déle) znemožňujících či ztěžujících konání lekcí prezenčním způsobem (včetně preventivních opatření vlády, základní školy, mateřské školy či naší společnosti proti šíření virových onemocnění) může naše společnost zkrátit celkový počet lekcí či kroužek zrušit. Rodič má nárok na vrácení kurzovného za neodučené lekce za toto období ponížené o 25% za již vynaložené fixní náklady.
 • Pokud mimořádné okolnosti znemožňujících či ztěžujících konání lekcí prezenčním způsobem (včetně preventivních opatření vlády, základní školy, mateřské školy či naší společnosti proti šíření virových onemocnění) trvají 4 a méně týdnů, lekce budou nahrazeny do konce aktuálního školního roku.
 • Přihlášením dítěte do kroužku dává zákonný zástupce souhlas k pořízení fotografií a videí z kroužků a jiných akcí výhradně pro propagační účely naší společnosti.
 • Během výuky dítě nesmí nosit žádné šperky, ozdoby a jiné věci (řetízky, náramky, prstýnky, náušnice apod.), které by ohrožovaly jeho zdraví a zdraví ostatních účastníků.
 • U všech pohybových kroužků je třeba, aby dítě mělo už na první hodině oblečení vhodné pro pohybové aktivity, avšak nemáme žádné speciální požadavky. Nutná je však vhodná sportovní obuv, která zabrání riziku uklouznutí.

 

Poučení o ochraně osobních údajů – GDPR

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům a jak je uchováváme?

Pokud jste registrovali vaše dítě na některý z kroužků pořádaných naší společností, pak jste nám poskytli osobní údaje Vašeho dítěte, případně Vaše, kdy ve vztahu k získání, shromažďování a dalšímu nakládání s těmito osobními údaji postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy. K těmto osobním údajům mají přístup také zaměstnanci naší společnosti (případně lektoři Vašeho konkrétního kurzu, pokud evidují docházku), kteří Vás tak mohou informovat o případných změnách v konání kurzu, náhradách apod.


Jak s Vašimi údaji nakládáme?

 • pokud po Vás žádáme Vaše osobní, kontaktní či jiné údaje přímo v našich prostorách (např. při vyplňování prezenčních listin), je to za těchto okolností a z následujících důvodů:
 • v případě, že vaše dítě navštěvuje nějaký kroužek, hlídání, tábor a jiné aktivity, potřebujeme kontakt na Vás, jako na rodiče (pro všechny případy) a znát zdravotní stav dítěte, abychom jej mohli zohlednit a mít jej na mysli u konkrétních aktivit
 • u jednotlivých kroužků evidujeme prezenční listinu, kde je zaznamenávána účast dítěte na jednotlivých lekcích
 • na našich webových stránkách www.rytmik-krouzky.cz a dále také na sociálních sítích (Facebook) jsou zveřejňovány vybrané fotografie z kroužků a akcí pro veřejnost, a to za účelem propagace , ve vztahu k pořizování a uveřejňování pořízených fotografií na uvedených webových stránkách a sociálních sítích nám podpisem závazné přihlášky dáváte svůj souhlas, který můžete kdykoliv výslovně písemně odvolat
 • údaje o Vás a Vašich dětech potřebujeme znát a evidovat v případě, že dojde k nějakému úrazu dítěte po dobu trvání kroužku, údaje jsou nezbytné pro následnou komunikaci s pojišťovnou a evidenci v Knize úrazů, pokud k tomuto úrazu dojde v místě naší provozovny či v době, kdy jsou děti svěřeny našemu dohledu a dozoru
 • informace o účasti na konkrétních akcích ve vybraných případech evidujeme také za účelem splnění podmínky uchování informací v rámci konkrétních projektů (vždy se můžete doplňující informací dočíst přímo na konkrétní prezenční listině či na našich webových stránkách)

Rádi bychom zdůraznili, že o Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašich dětí se staráme s náležitou péčí, nepředáváme je bezdůvodně třetím stranám (nadace, nadační fondy a jiné organizace či instituce podporující finančně či jinak naši činnost jsme povinni informovat o průběhu konkrétních projektů) a že Vaše data, která jsou díky moderním technologiím zabezpečena, uchováváme jen po nezbytně nutnou dobu v souladu s příslušnými právními předpisy a veškerou platnou legislativou.

Odevzdáním podepsané závazné přihlášky v písemné formě dáváte současně naší společnosti souhlas se získáním, shromažďováním, uchováváním a případně dalším poskytováním – bude-li ho nezbytně třeba – osobních údajů týkajících se Vás a Vašich dětí v souvislosti s jejich účastí na kroužcích, doučování a dalších akcích pořádaných naší společností, kdy těmito osobními údaji jsou údaje o jménu, příjmení, věku, místě bydliště, tel.čísle, zdravotním stavu, ZŠ či MŠ, kterou vaše dítě navštěvuje, včetně těchto osobních údajů vztahujících se k Vám, jako rodičům dítěte, kdy tímto nám současně dáváte souhlas s pořizováním a uveřejňováním fotografií Vašich dětí pro účely jejich prezentace na webových stránkách naší společnosti a výše uvedených sociálních sítích. Zároveň tímto udělujete naší společnosti souhlas s užitím osobních údajů za účelem propagace volnočasových aktivit pro děti, a to i ve formě jejich předání třetím osobám k užití pro stejný účel.