Všeobecné smluvní podmínky
Pro zájmové kroužky pořádané společností 
RYTMIK Dětem o.p.s. se sídlem Bořivojova 1059/46, 130 00 Praha 3 IČ: 01718851

 • Odevzdáním podepsané závazné přihlášky v písemné formě a taktéž zaplacením kurzovného zákonným zástupcem dítěte se dítě považuje za přihlášené do kroužku naší společnosti.
 • Elektronické přihlášky jsou k dispozici na našich webových stránkách www.rytmik-krouzky.cz v sekci Přihláška. Tato přihláška musí být vyplněna a odeslána nejpozději do konce září daného školního roku.
 • Závazné přihlášky (včetně těchto Všeobecných smluvních podmínek) jsou v tištěné podobě k dispozici u našich lektorů přímo v kroužku, jenž navštěvuje vaše dítě. Tuto vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím odevzdejte našim lektorům nejpozději na první hodině kroužku vašeho dítěte. Vždy je však nutné dítě napřed přihlásit elektronicky na našich webových stránkách www.rytmik-krouzky.cz, v sekci přihláška.
 • V případě dodatečného přihlášení je třeba postupovat stejným způsobem popsaným výše a přihlášku odeslat či odevzdat a zaplatit kurzovné před nástupem dítěte do kroužku.
 • Pokud dítě nebude řádně přihlášeno na kroužek, popř. nebude zaplaceno kurzovné, může naše společnost účast dítěte na kroužku odmítnout.
 • Kurzovné za kroužek se hradí bezhotovostně. Platební údaje obdržíte po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky.
 • Příspěvek na kroužek-kurzovné (u některých kroužků včetně materiálu a pomůcek.) za 1. pololetí školního roku, musí být zaplacen nejpozději do 5 dnů od odeslání elektronické přihlášky, nejpozději však před zahájením zájmového kroužku. Za 2. Pololetí školního roku musí být příspěvek na kroužek-kurzovné zaplacen do 5 dnů od obdržení výzvy (emailu, popř. SMS) o zaplacení, nejpozději však do 15. ledna daného školního roku.
 • Výše příspěvku (kurzovného) závisí na typu kroužku a daném regionu. U některých kroužků může být příspěvek na kroužek (kurzovné) navýšen o pronájem prostor. Konkrétní cena je vždy uvedena na plakátech a letácích, které najdete ve své MŠ a ZŠ. Taktéž je cena konkrétního kroužku uvedena na našich webových stránkách www.rytmik-krouzky.cz v sekci Přihláška.
 • U některých kroužků cena příspěvku (kurzovného) nezahrnuje náklady na materiál či pomůcek (např. výtvarný materiál, učebnice apod.) Konkrétní cena materiálu a pomůcek je také uvedena na plakátech a letácích, které najdete ve své MŠ a ZŠ. Taktéž je cena konkrétních materiálu a pomůcek uvedena na našich webových stránkách www.rytmik-krouzky.cz, v sekci Přihláška.
 • Všechny ceny jsou uvedeny za jedno školní pololetí (13 lekcí).
 • Některé pomůcky (např. učebnice angličtiny, flétny, noty, pompony pro roztleskávačky apod.) slouží na celý školní rok a nemusíte si je kupovat ve 2. školním pololetí.
 • Odesláním přihlášky elektronickou formou nebo odevzdáním podepsané přihlášky v písemné formě a taktéž zaplacením kurzovného prosím stvrzujete, že Vaše dítě, které bude navštěvovat kroužek naší společnosti, je po fyzické a psychické stránce zdrávo a doposud u něj proběhla všechna předepsaná očkování. Rodiči tedy není známa žádná skutečnost, která by bránila účasti dítěte na kroužku či pobytu v dětském kolektivu. Prosíme, abyste lektora informovali v případě jakýchkoliv zdravotních omezení Vašeho dítěte, a to i pokud se komplikace vyskytnou v průběhu školního roku. Učiníme maximum proto, aby se i dítě s jakýmkoliv omezením mohlo kroužku účastnit, avšak pokud účasti zabrání zdravotní stav dítěte, má naše společnost možnost účast dítěte na kroužku odmítnout.
 • Výuka začíná 2. týden v říjnu. O přesném termínu zahájení kroužku budete informování prostřednictvím Vaší MŠ či ZŠ, popř. emailem nebo SMS.
 • V každém školním pololetí je garantováno 13 odučených lekcí, tedy 26 lekcí za celý školní rok. V mateřské škole trvá 1 vyučovací hodina 45 minut, v základní škole 60 minut. Výjimku v mateřské škole tvoří kroužek Flétničky, kde vyučovací hodina trvá 30 minut a kroužek Keramiky, kde vyučovací hodina trvá 60 minut.
 • Na základní škole lekce neprobíhají o státních svátcích a o prázdninách. V mateřských školách taktéž neprobíhají lekce o státních svátcích, avšak o prázdninách probíhají dle dohody s vedením mateřské školy.
 • Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 10, lze se však individuálně domluvit na menším počtu.
 • Pokud odpadne lekce z důvodu školních prázdnin, státních svátků nebo z jiného důvodu, budou lekce nahrazeny v květnu nebo v červnu.
 • V případě zrušení lekce kvůli ředitelskému volnu či školní akci nemusí naše společnost lekce nahrazovat.
 • Absence dítěte nebude nahrazena ani odečtena z ceny kurzovného. Pokud je však dítě dlouhodobě nemocné (minimálně zamešká 6 lekcí po sobě), část kurzovného bude převedena do následujícího platebního období. V tomto případě je nutno doložit absenci z důvodu nemoci lékařským potvrzením.
 • Pokud je zrušení lekce zapříčiněno lektorem, nepřesahuje 26 garantovaných lekcí a není zajištěno suplování jiným lektorem, bude hodina nahrazena.
 • Naše společnost může ve výjimečných případech kroužek zrušit, potom bude nabídnut jiný kroužek.
 • V případě mimořádných okolností znemožňujících či ztěžujících konání lekcí prezenčním způsobem (včetně preventivních opatření vlády, školy, mateřské školy či naší společnosti proti šíření virových onemocnění) budou lekce probíhat on-line formou prostřednictvím video lekcí, připravených naší společností vybraným lektorem, s čímž zákonný zástupce výslovně souhlasí. Odkazy na online lekce budou zasílány na email zákonného zástupce uvedený v přihlášce.
 • Přihlášením dítěte do kroužku dává zákonný zástupce souhlas k pořízení fotografií a videí z kroužků a jiných akcí výhradně pro propagační účely naší společnosti.
 • Během výuky dítě nesmí nosit žádné šperky, ozdoby a jiné věci (řetízky, náramky, prstýnky, náušnice apod.), které by ohrožovaly jeho zdraví a zdraví ostatních účastníků.
 • U všech pohybových kroužků je třeba, aby dítě mělo už na první hodině oblečení vhodné pro pohybové aktivity, avšak nemáme žádné speciální požadavky. Nutná je však vhodná sportovní obuv, která zabrání riziku uklouznutí
   

  Poučení o ochraně osobních údajů – GDPR

Kdo má přístup k vašim osobním údajům a jak je uchováváme?

Pokud jste registrovali vaše dítě na některý z kroužků, kurzů či táborů pořádaných naší společností, pak jste nám poskytli osobní údaje vašeho dítěte, případně vaše, kdy ve vztahu k získání, shromažďování a dalšímu nakládání s těmito osobními údaji postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy. K těmto osobním údajům mají přístup také zaměstnanci naší společnosti (případně lektoři vašeho konkrétního kurzu, pokud evidují docházku), kteří vás tak mohou informovat o případných změnách v konání kurzu, náhradách apod.

Níže zmiňujeme, jak s vašimi údaji nakládáme:

- pokud po vás žádáme vaše osobní, kontaktní či jiné údaje přímo v našich prostorách (např. při vyplňování prezenčních listin), je to za těchto okolností a z následujících důvodů:

- v případě, že vaše dítě navštěvuje nějaký kroužek, hlídání, tábor a jiné aktivity, potřebujeme kontakt na vás, jako na rodiče (pro všechny případy) a znát zdravotní stav dítěte, abychom jej mohli zohlednit a mít jej na mysli u konkrétních aktivit.

U jednotlivých kroužků, kurzů a táborů evidujeme, kdo je navštěvuje, kdy současně arch se záznamem návštěvníků – prezenční listina - na kterém evidujeme i provedené platby, slouží jako podklad ke zpracování v rámci našeho účetnictví;

- během kroužků či kurzů evidujeme časy příchodu i odchodu dítěte, vy jako rodiče a my jako pečovatelé a lektoři během předávání dětí takto potvrzujeme, že dítě jsme v daný čas předali či převzali v pořádku;

- na našich webových stránkách www.rytmik-krouzky.cz a dále také na sociálních sítích (Facebook) jsou zveřejňovány vybrané fotografie z kurzů a akcí pro veřejnost, a to za účelem propagace a ve vybraných případech také plnění našich povinností v rámci naplňování cílů vybraných projektů, z nichž získáváme finance na aktivity, které vám přinášíme. No a samozřejmě vám také fotky přinášíme proto, že se o ně s vámi chceme podělit. I ve vztahu k pořizování a uveřejňování pořízených fotografií na uvedených webových stránkách a sociálních sítích nám podpisem závazné přihlášky dáváte svůj souhlas, který můžete kdykoliv výslovně písemně odvolat;

- údaje o vás a vašich dětech potřebujeme znát a evidovat v případě, že dojde k nějakému úrazu během pobytu vás/dítěte po dobu trvání kroužku, kurzu, případně tábora, údaje potřebujeme pro následnou komunikaci s pojišťovnou a evidenci v knize úrazů, pokud k tomuto úrazu dojde v místě naší provozovny či v době, kdy jsou děti svěřeny našemu dohledu a dozoru;
- informace o účasti na konkrétních akcích ve vybraných případech evidujeme také za účelem splnění podmínky uchování informací v rámci konkrétních projektů (vždy se můžete doplňující informací dočíst přímo na konkrétní prezenční listině či na našich webových stránkách);

Rádi bychom zdůraznili, že o vaše osobní údaje a osobní údaje vašich dětí se staráme s náležitou péčí, nepředáváme je bezdůvodně třetím stranám (nadace, nadační fondy a jiné organizace či instituce podporující finančně či jinak naši činnost jsme povinni informovat o průběhu konkrétních projektů) a že vaše data, která jsou díky moderních technologiím zabezpečena, jak jen to je možné, uchováváme jen po nezbytně nutnou dobu v souladu s příslušnými právními předpisy a veškerou platnou legislativou.

Odevzdáním podepsané závazné přihlášky v písemné formě dáváte současně naší společnosti souhlas se získáním, shromažďováním, uchováváním a případně dalším poskytováním – bude-li ho nezbytně třeba – osobních údajů týkajících se vás a vašich dětí v souvislosti s jejich účastí na kroužcích či kurzech pořádaných naší společností, kdy těmito osobními údaji jsou údaje o jménu, příjmení, věku, místě bydliště, tel.čísle, zdravotním stavu, ZŠ či MŠ, kterou vaše dítě navštěvuje, včetně těchto osobních údajů vztahujících se k vám, jako rodičům dítěte, kdy tímto nám současně dáváte souhlas s pořizováním a uveřejňováním fotografií vašich dětí pro účely jejich prezentace na webových stránkách naší společnosti a výše uvedených sociálních sítích.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru, které si velmi vážíme.

Budeme se snažit Vaše dítě maximálně rozvíjet a snažit se o spokojenost Vaši i Vašich dětí.


Za RYTMIK
Helena Dohnalová